ஆதியாகமம் 6 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

நோவாவுக்கோ, கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது.

ஆதியாகமம் (Genesis) 6:8 - Tamil bible image quotes