ஆதியாகமம் 5 வது அதிகாரம் மற்றும் 17 வது வசனம்

மகலாலெயேலுடைய நாளெல்லாம் எண்ணூற்றுத் தொண்ணூற்று ஐந்து வருஷம்; அவன் மரித்தான்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 5:17 - Tamil bible image quotes