ஆதியாகமம் 5 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

கேனான் எழுபது வயதானபோது, மகலாலெயேலைப் பெற்றான்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 5:12 - Tamil bible image quotes