ஆதியாகமம் 5 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

ஏனோசுடைய நாளெல்லாம் தொளாயிரத்து ஐந்து வருஷம், அவன் மரித்தான்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 5:11 - Tamil bible image quotes