ஆதியாகமம் 32 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

யாக்கோபு அவர்களைக் கண்டபோது: இது தேவனுடைய சேனை என்று சொல்லி, அந்த ஸ்தலத்திற்கு மக்னாயீம் என்று பேரிட்டான்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 32:2 - Tamil bible image quotes