ஆதியாகமம் 28 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

ஒரு இடத்திலே வந்து, சூரியன் அஸ்தமித்தபடியினால், அங்கே ராத்தங்கி, அவ்விடத்துக் கற்களில் ஒன்றை எடுத்து, தன் தலையின்கீழ் வைத்து, அங்கே நித்திரை செய்யும்படி படுத்துக்கொண்டான்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 28:11 - Tamil bible image quotes