ஆதியாகமம் 27 வது அதிகாரம் மற்றும் 21 வது வசனம்

அப்பொழுது ஈசாக்கு யாக்கோபை நோக்கி: என் மகனே, நீ என் குமாரனாகிய ஏசாதானோ அல்லவோ என்று நான் உன்னைத் தடவிப்பார்க்கும்படி கிட்ட வா என்றான்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 27:21 - Tamil bible image quotes