ஆதியாகமம் 27 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

அதற்கு யாக்கோபு தன் தாயாகிய ரெபெக்காளை நோக்கி: என் சகோதரனாகிய ஏசா ரோமம் மிகுந்தவன், நான் ரோமமில்லாதவன்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 27:11 - Tamil bible image quotes