ஆதியாகமம் 25 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

பிற்பாடு ஆபிரகாம் நல்ல நரைவயதிலும், முதிர்ந்த பூரண ஆயுசிலும் பிராணன்போய் மரித்து, தன் ஜனத்தாரோடே சேர்க்கப்பட்டான்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 25:8 - Tamil bible image quotes