ஆதியாகமம் 25 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

அந்த நிலத்தை ஏத்தின் புத்திரர் கையிலே ஆபிரகாம் வாங்கியிருந்தான்; அங்கே ஆபிரகாமும் அவன் மனைவியாகிய சாராளும் அடக்கம்பண்ணப்பட்டார்கள்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 25:10 - Tamil bible image quotes