ஆதியாகமம் 24 வது அதிகாரம் மற்றும் 63 வது வசனம்

ஈசாக்கு சாயங்காலவேளையிலே தியானம்பண்ண வெளியிலே போயிருந்து, தன் கண்களை ஏறெடுத்துப்பார்த்தபோது, ஒட்டகங்கள் வரக்கண்டான்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 24:63 - Tamil bible image quotes