ஆதியாகமம் 24 வது அதிகாரம் மற்றும் 55 வது வசனம்

அப்பொழுது அவள் சகோதரனும் அவள் தாயும், பத்து நாளாகிலும் பெண் எங்களோடிருக்கட்டும், பிற்பாடு போகலாம் என்றார்கள்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 24:55 - Tamil bible image quotes