ஆதியாகமம் 24 வது அதிகாரம் மற்றும் 33 வது வசனம்

பின்பு, அவனுக்கு முன்பாக போஜனம் வைக்கப்பட்டது. அப்பொழுது அவன்: நான் வந்த காரியத்தைச் சொல்லுமுன்னே புசிக்கமாட்டேன் என்றான். அதற்கு அவன், சொல்லும் என்றான்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 24:33 - Tamil bible image quotes