ஆதியாகமம் 2 வது அதிகாரம் மற்றும் 25 வது வசனம்

ஆதாமும் அவன் மனைவியுமாகிய இருவரும் நிர்வாணிகளாயிருந்தும், வெட்கப்படாதிருந்தார்கள்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 2:25 - Tamil bible image quotes