ஆதியாகமம் 19 வது அதிகாரம் மற்றும் 20 வது வசனம்

அதோ, அந்த ஊர் இருக்கிறதே, நான் அதற்கு ஓடிப்போகத்தக்கதாய் அது கிட்ட இருக்கிறது, சின்னதுமாய் இருக்கிறது; என் பிராணன் பிழைக்க நான் அங்கே ஓடிப்போகட்டும், அது சின்ன ஊர்தானே என்றான்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 19:20 - Tamil bible image quotes