ஆதியாகமம் 17 வது அதிகாரம் மற்றும் 21 வது வசனம்

வருகிற வருஷத்தில் குறித்தகாலத்திலே சாராள் உனக்குப் பெறப்போகிற ஈசாக்கோடே நான் என் உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துவேன் என்றார்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 17:21 - Tamil bible image quotes