ஆதியாகமம் 16 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதனானவர்: நீ உன் நாச்சியாரண்டைக்குத் திரும்பிப்போய், அவள் கையின்கீழ் அடங்கியிரு என்றார்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 16:9 - Tamil bible image quotes