ஆதியாகமம் 12 வது அதிகாரம் மற்றும் 18 வது வசனம்

அப்பொழுது பார்வோன் ஆபிராமை அழைத்து: நீ எனக்கு ஏன் இப்படிச் செய்தாய்? இவள் உன் மனைவி என்று நீ எனக்கு அறிவியாமற்போனதென்ன?

ஆதியாகமம் (Genesis) 12:18 - Tamil bible image quotes