ஆதியாகமம் 11 வது அதிகாரம் மற்றும் 32 வது வசனம்

தேராகுடைய ஆயுசு நாட்கள் இருநூற்றைந்து வருஷம்; தேராகு ஆரானிலே மரித்தான்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 11:32 - Tamil bible image quotes