ஆதியாகமம் 11 வது அதிகாரம் மற்றும் 23 வது வசனம்

நாகோரைப் பெற்றபின் செரூகு இருநூறு வருஷம் உயிரோடிருந்து, குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 11:23 - Tamil bible image quotes