ஆதியாகமம் 10 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

கூஷூடைய குமாரர், சேபா, ஆவிலா, சப்தா, ராமா, சப்திகா என்பவர்கள். ராமாவின் குமாரர், சேபா, திதான் என்பவர்கள்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 10:7 - Tamil bible image quotes