ஆதியாகமம் 10 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

நினிவேக்கும் காலாகுக்கும் நடுவாக ரெசேனையும் கட்டினான்; இது பெரிய பட்டணம்.

ஆதியாகமம் (Genesis) 10:12 - Tamil bible image quotes