கலாத்தியர் 2 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

அல்லாமலும் எண்ணிக்கையுள்ளவர்களாயிருந்தவர்கள் எனக்கு ஒன்றும் போதிக்கவில்லை; அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாயிருந்தாலும் எனக்குக் கவலையில்லை. தேவன் மனுஷரிடத்தில் பட்சபாதமுள்ளவரல்லவே.

கலாத்தியர் (Galatians) 2:6 - Tamil bible image quotes