கலாத்தியர் 2 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

ஆனாலும் என்னுடனேகூட இருந்த தீத்து கிரேக்கனாயிருந்தும் விருத்தசேதனம் பண்ணிக்கொள்ளும்படிக்குக் கட்டாயம்பண்ணப்படவில்லை.

கலாத்தியர் (Galatians) 2:3 - Tamil bible image quotes