கலாத்தியர் 2 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

மற்ற யூதரும் அவனுடனேகூட மாயம்பண்ணினார்கள்; அவர்களுடைய மாயத்தினாலே பர்னபாவும் இழுப்புண்டான்.

கலாத்தியர் (Galatians) 2:13 - Tamil bible image quotes