கலாத்தியர் 2 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

மேலும், பேதுரு அந்தியோகியாவுக்கு வந்தபோது, அவன்மேல் குற்றஞ்சுமந்ததினால், நான் முகமுகமாய் அவனோடே எதிர்த்தேன்.

கலாத்தியர் (Galatians) 2:11 - Tamil bible image quotes