கலாத்தியர் 1 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

அவருக்கு என்றென்றைக்குமுள்ள சதாகாலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆமென்.

கலாத்தியர் (Galatians) 1:5 - Tamil bible image quotes