கலாத்தியர் 1 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

அவர் நம்மை இப்பொழுதிருக்கிற பொல்லாத பிரபஞ்சத்தினின்று விடுவிக்கும்படி நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே நம்முடைய பாவங்களுக்காகத் தம்மைத்தாமே ஒப்புக்கொடுத்தார்.

கலாத்தியர் (Galatians) 1:4 - Tamil bible image quotes