கலாத்தியர் 1 வது அதிகாரம் மற்றும் 24 வது வசனம்

என்னைப்பற்றி தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள்.

கலாத்தியர் (Galatians) 1:24 - Tamil bible image quotes