கலாத்தியர் 1 வது அதிகாரம் மற்றும் 23 வது வசனம்

முன்னே நம்மைத் துன்பப்படுத்தினவனே, தான் அழிக்கத்தேடின விசுவாசத்தை இப்பொழுது பிரசங்கிக்கிறான் என்பதை மாத்திரம் அவர்கள் கேள்விப்பட்டிருந்து,

கலாத்தியர் (Galatians) 1:23 - Tamil bible image quotes