கலாத்தியர் 1 வது அதிகாரம் மற்றும் 21 வது வசனம்

பின்பு, சீரியா சிலிசியா நாடுகளின் புறங்களில் வந்தேன்.

கலாத்தியர் (Galatians) 1:21 - Tamil bible image quotes