கலாத்தியர் 1 வது அதிகாரம் மற்றும் 20 வது வசனம்

நான் உங்களுக்கு எழுதுகிற இவைகள் பொய்யல்லவென்று தேவனுக்குமுன்பாக நிச்சயமாய்ச் சொல்லுகிறேன்.

கலாத்தியர் (Galatians) 1:20 - Tamil bible image quotes