கலாத்தியர் 1 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

என்னுடனேகூட இருக்கிற சகோதரரெல்லாரும், கலாத்தியா நாட்டிலுள்ள சபைகளுக்கு எழுதுகிறதாவது:

கலாத்தியர் (Galatians) 1:2 - Tamil bible image quotes