கலாத்தியர் 1 வது அதிகாரம் மற்றும் 19 வது வசனம்

கர்த்தருடைய சகோதரனாகிய யாக்கோபைத் தவிர, அப்போஸ்தலரில் வேறொருவரையும் நான் காணவில்லை.

கலாத்தியர் (Galatians) 1:19 - Tamil bible image quotes