கலாத்தியர் 1 வது அதிகாரம் மற்றும் 16 வது வசனம்

தம்முடைய குமாரனை நான் புறஜாதிகளிடத்தில் சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கும் பொருட்டாக, அவரை எனக்குள் வெளிப்படுத்தப் பிரியமாயிருந்தபோது, உடனே நான் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் யோசனைபண்ணாமலும்;

கலாத்தியர் (Galatians) 1:16 - Tamil bible image quotes