கலாத்தியர் 1 வது அதிகாரம் மற்றும் 15 வது வசனம்

அப்படியிருந்தும், நான் என் தாயின் வயிற்றிலிருந்ததுமுதல், என்னைப் பிரித்தெடுத்து, தம்முடைய கிருபையினால் அழைத்த தேவன்,

கலாத்தியர் (Galatians) 1:15 - Tamil bible image quotes