கலாத்தியர் 1 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

நான் யூதமார்க்கத்திலிருந்தபோது என்னுடைய நடக்கையைக்குறித்துக் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள்; தேவனுடைய சபையை நான் மிகவும் துன்பப்படுத்தி, அதைப் பாழாக்கி;

கலாத்தியர் (Galatians) 1:13 - Tamil bible image quotes