கலாத்தியர் 1 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

நான் அதை ஒரு மனுஷனால் பெற்றதுமில்லை, மனுஷனால் கற்றதுமில்லை, இயேசுகிறிஸ்துவே அதை எனக்கு வெளிப்படுத்தினார்.

கலாத்தியர் (Galatians) 1:12 - Tamil bible image quotes