கலாத்தியர் 1 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

மேலும், சகோதரரே, என்னால் பிரசங்கிக்கப்பட்ட சுவிசேஷம் மனுஷருடைய யோசனையின்படியானதல்லவென்று உங்களுக்குத் தெரிவிக்கிறேன்.

கலாத்தியர் (Galatians) 1:11 - Tamil bible image quotes