2 கொரிந்தியர் 13 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

நாங்களோ பரீட்சைக்கு நில்லாதவர்களல்லவென்பதை அறிவீர்களென்று நம்புகிறேன்.

2 கொரிந்தியர் (2 Corinthians) 13:6 - Tamil bible image quotes