2 கொரிந்தியர் 13 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

கிறிஸ்து எனக்குள்ளே பேசுகிறாரென்பதற்கு அத்தாட்சி தேடுகிறீர்களே; அவர் உங்களிடமாய்ப் பலவீனரல்ல, உங்களிடத்தில் வல்லவராயிருக்கிறார்.

2 கொரிந்தியர் (2 Corinthians) 13:3 - Tamil bible image quotes