2 கொரிந்தியர் 13 வது அதிகாரம் மற்றும் 14 வது வசனம்

கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும், தேவனுடைய அன்பும், பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஐக்கியமும், உங்கள் அனைவரோடுங்கூட இருப்பதாக. ஆமென்.

2 கொரிந்தியர் (2 Corinthians) 13:14 - Tamil bible image quotes