2 கொரிந்தியர் 13 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

இந்த மூன்றாந்தரம் நான் உங்களிடத்திற்கு வருகிறேன்; சகல காரியங்களும் இரண்டு மூன்று சாட்சிகளுடைய வாக்கினால் நிலைவரப்படும்.

2 கொரிந்தியர் (2 Corinthians) 13:1 - Tamil bible image quotes