2 கொரிந்தியர் 12 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

அதற்கு அவர்: என் கிருபை உனக்குப்போதும்; பலவீனத்திலே என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் என்றார். ஆகையால், கிறிஸ்துவின் வல்லமை என்மேல் தங்கும்படி, என் பலவீனங்களைக்குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷமாய் மேன்மைபாராட்டுவேன்.

2 கொரிந்தியர் (2 Corinthians) 12:9 - Tamil bible image quotes