2 கொரிந்தியர் 12 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

அது என்னைவிட்டு நீங்கும்படிக்கு, நான் மூன்றுதரம் கர்த்தரிடத்தில் வேண்டிக்கொண்டேன்.

2 கொரிந்தியர் (2 Corinthians) 12:8 - Tamil bible image quotes