2 கொரிந்தியர் 12 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

இப்படிப்பட்டவனைக்குறித்து மேன்மைபாராட்டுவேன்; ஆனாலும் என்னைக்குறித்து என் பலவீனங்களிலேயன்றி, வேறொன்றிலும் மேன்மைபாராட்டமாட்டேன்.

2 கொரிந்தியர் (2 Corinthians) 12:5 - Tamil bible image quotes