2 கொரிந்தியர் 12 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

அவன் சரீரத்திலிருந்தானோ, சரீரத்திற்குப் புறம்பேயிருந்தானோ, அதை அறியேன்; தேவன் அறிவார்.

2 கொரிந்தியர் (2 Corinthians) 12:4 - Tamil bible image quotes