2 கொரிந்தியர் 12 வது அதிகாரம் மற்றும் 18 வது வசனம்

தீத்து உங்களிடத்தில் வரும்படி நான் அவனைக் கேட்டுக்கொண்டு, அவனுடனேகூட ஒரு சகோதரனை அனுப்பினேன்; தீத்து உங்களிடத்தில் ஏதாவது பொழிவைத்தேடினானா? நாங்கள் ஒரே ஆவியையுடையவர்களாய், ஒரே அடிச்சுவடுகளில் நடந்தோமல்லவா?

2 கொரிந்தியர் (2 Corinthians) 12:18 - Tamil bible image quotes