2 கொரிந்தியர் 12 வது அதிகாரம் மற்றும் 17 வது வசனம்

நான் உங்களிடத்திற்கு அனுப்பினவர்களில் எவன் மூலமாயாவது உங்களிடத்தில் பொழிவைத் தேடினதுண்டா?

2 கொரிந்தியர் (2 Corinthians) 12:17 - Tamil bible image quotes