2 கொரிந்தியர் 12 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

எதிலே மற்றச் சபைகளுக்குக் குறைவாயிருந்தீர்கள்? நான் உங்களை வருத்தப்படுத்தாதிருந்ததே உங்களுக்குக் குறைவு; இந்த அநியாயத்தை எனக்கு மன்னியுங்கள்.

2 கொரிந்தியர் (2 Corinthians) 12:13 - Tamil bible image quotes